Elektrické revízie a odborné skúšky

Vykonávame kompletné revízie elektrických zariadení a inštalácií.

{ vrátane bleskozvodov, spotrebičov, náradia, prípojok, strojov, rozvádzačov ... }
Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

Dôležité aktuálne zákony, vyhlášky a normy

Nachádzate sa: Elektrické Revízie / Aktuálne zákony, vyhlášky a normy Tagy: zakon, vyhlaska, nariadenie vlady, paragraf, ministerstvo

paragraf
Na tejto stránke nájdete prehľad najdôležitejších a najpoužívanejších zákonov, vyhlášok, nariadení vlády, technických predpisov a noriem využívaných revizným technikom počas revízie, zamestnávateľom a prevádzkovateľom vyhradeného technického zariadenia elektrického.

Pri výkone OPaOS (prehľiadka, meranie, skúšanie, vyhodnocovanie a pod.) využívame oveľa väčší súbor legislatívnych a normatívnych podkladov.

Uvedené zákony, normy, technické dokumenty sú najpouživanejšie a nevyhnutné podklady pre výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie):

  • elektrickej inštalácie
  • bleskozvodu a uzemňovacích sústav
  • elektrických spotrebičov
  • elektrického ručného náradia

Zákony národnej rady Slovenskej republiky

Číslo Názov Sťiahni
č. 124/2006 Z.z Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sťiahni
č. 125/2006 Z.z Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sťiahni
č. 251/2012 Z.z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sťiahni
č. 264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sťiahni
č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce Sťiahni

Vyhlášky ministerstiev Slovenskej republiky

Číslo Názov Sťiahni
č. 234/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov Sťiahni
č. 398/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. Sťiahni
č. 508/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia Sťiahni
č. 59/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení Sťiahni

Nariadenia vlády Slovenskej republiky

Číslo Názov Sťiahni
č. 391/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko Sťiahni
č. 392/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov Sťiahni

Normy na vykonávanie OPaOS (revízií)

Číslo Názov Informácie
STN 33 1500:1990
Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení viac info
STN 33 2000-6:2018-07 a STN 33 2000-6:2007
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia viac info
Normy pre výkon OPaOS bleskozvodu resp. celého bleskozvodného zariadenia:
STN EN 62305-1~5
STN EN 62305-1
2007/2012 - Časť 1: Všeobecné
princípy
STN EN 62305-2
2008 - Časť 2: Manažérstvo rizika
STN EN 62305-3
2007/2012 - Časť 3: Ochrana
stavieb a ohrozenie života
2008 - STN EN 62305-3/Z1
2009 - STN EN 62305-3/A11
STN EN 62305-4
2007 - Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách (slaboprud)
STN EN 62305-5
Zatiaľ na Slovensku nevyšla.
viac info
STN 34 1390:1969
Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom viac info
STN 34 1391:1998
Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody viac info
STN 34 1398:2014
Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody viac info
Normy pre výkon OPaOS elektrického ručného náradia:
STN 33 1600:1996
Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania viac info
Normy pre výkon OPaOS elektrických spotrebičov:
STN 33 1610:2002
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania viac info


V prípade otázok a objednávok nás neváhajte kontaktovať alebo Vašu otázku/pripomienku nechajte v komentároch pod článkom.

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám