Elektrické revízie a odborné skúšky

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

{ bez omedzenia druhu v súlade s STN 33 1600:1996 }
Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

Čo je predmetom OPaOS elektrického ručného náradia ?

Predmet OPaOS: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického ručného náradia z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

OPaOS elektrického ručného náradia sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 § 13b Z.z. a na základe normy STN 33 1600:1996  - „Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania„.

Pre každý kus elektrického ručného náradia postupne vykonáme:

 • podrobnú prehliadku a zistenie stavu elektrického ručného náradia
 • pripojenie ochranného vodiča
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
 • skúšku chodu náradia
 • vypracovanie dokladu o OPaOS
Zdroj: postup je upravenou kópiou z normy STN 33 1600:1996


OPaOS elektrického ručného náradia treba vykonávať najneskôr podľa predpísaných lehôt uvedených v tabuľke nižšie a vždy po vykonanej oprave, úprave alebo predpokladanej či zistenej poruche elektrického ručného náradia.Ako často treba vykonávať OPaOS elektrického ručného náradia?

Predmetná norma STN 33 1600:1996 rozdeľuje elektrické ručné náradie podľa pracovného využitia do 3-och skupín A až C:

 • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevadz. hodín v roku)
 • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevadz. hodín v roku)
 • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevadz. hodín v roku)
Na základe zatriedenia elektrického ručného náradia do skupiny vieme určiť lehoty OPaOS a kontroly z nasledujúcej tabuľky:
Lehoty pravidelných revízií náradia
Skupina podľa používania (A-C) Náradie je triedy ochrany (I,II,III) OPaOS minimálne raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

Zdroj: tabuľka lehôt je kópiou z normy STN 33 1600:1996


Ako najjednoduchšie zistiť triedu ochrany môjho elektrického ručného náradia alebo elektrického spotrebiča ?

Trieda ochrany I:
Elektrické náradie má základnú izoláciu. Zároveň elektrické náradie má svorku pre pripojenie ochranného vodiča. To znamená, že neživá vodivá časť elektrického spotrebiča / el. náradia (kovový kryt a podobne) je pripojená k ochrannému vodiču.

Trieda ochrany II:
Elektrické náradie má dvojitú izoláciu (základná + prídavná) a je označené výrobcom značkou pre dvojitú izoláciu: dvojitá izolácia .

Trieda ochrany III:
Elektrické náradie pre svoju prevádzku používa bezpečné malé napätie (SELV). (náradie s bezpečnostným oddeľovacím transformátorom a podobne.)


Čo je výsledkom OPaOS ?

Ako výsledok OPaOS elektrického ručného náradia dostávate doklad resp. správu/protokol/kartu o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického ručného náradia v zmysle STN 33 1600:1996.

Doklad o vykonaní OPaOS elektrického ručného náradia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS elektrického ručného náradia musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického ručného náradia a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

Aké sú napríklad elektrické ručné náradia ?

Elektrické ručné náradia sú napríklad:
 • Brúsky (diamantové, excentrické, vibračné, uhlové, stolové, dvojkotúčové, pásové, priame a iné)
 • Píly (priamočiare, kotúčové, stacionárne, univerzálne a iné)
 • Vŕtačky (príklepové, kladivá, stojanové a iné)
 • Frézy (horné, jednoročná, frézka a iné)
 • Hoblíky
 • Klincovačky
 • Hobľovačky a zrovnávače
 • Leštičky
 • Miešadlá
 • Kosačky
 • Pištole
 • a podobne...
Podstate sa jedná o všetky ručné elektrické zariadenia, nachádzajúce sa a použivané v priemysle, výrobných halách, dielňach, prevádzkach, fabrikách a podobne.
naradie_1 naradie__2 naradie__3

V prípade otázok a objednávok nás neváhajte kontaktovať alebo Vašu otázku/pripomienku nechajte v komentároch pod článkom.

Legislatíva pri OPaOS elektrického ručného náradia

Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú OPaOS el. ručného náradia ?

V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení . Citované z www.zakonypreludi.sk

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. Citované z www.zakonypreludi.sk

Teda z uvedného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických ručných náradiach, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.


Kto môže vykonávať OPaOS a kontrolu elektrického ručného náradia ?

Vykonávať kontrolu el. ručného náradia môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 a revíziu § 22 až 24. T.j. osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (s prípadnou aktualizačnou odbornou prípravou) a potvrdenie o podrobení sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na základe Zákona č.154/2013.

Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky
100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur Citované z www.zakonypreludi.sk

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám