Elektrické revízie a odborné skúšky

Zoznam našich dokumentov zaisťujucích kvalitu práce a úroveň štandardov.

Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

Osvedčenia, oprávnenia a certifikáty

Nachádzate sa: Elektricke Revízie / Osvedčenia, oprávnenia a certifikáty Tagy: osvedcenia, opravnenia, certifikaty

Naša spoločnosť a jej zamestnanci sú držiteľmi všetkých potrebných dokladov k výkonu svojej profesie v súlade s poskytovanými službami.
Taktiež vedieme interné predpisy a príručku kvality zabezpečujúcu minimálnu úroveň štandardov.
Prísne a v pravidelných intervaloch dohliadame a kontrolujeme dodržiavanie jednotlivých interných nariadení.

Naša spoločnosť rt elektro s. r. o. je držiteľom:

 • OSVEDČENÍ:
  • Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • OPRÁVNENÍ:
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  • Oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  • Rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických
  • Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 • CERTIFIKÁTOV:
  • Službu ZSE ProfiServis pre ZSE Energia, a. s.
 • INTERNÝCH SMERNÍC:
  • Interná príručka kvality
Dokumenty (osvedčenia a oprávnenia) sú vydané Technickou inšpekciou, a.s. na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, odborných stanovísk a po overení odborných vedomostí.

Kópie oprávnení, osvedčení, certifikátov a výpisov z Obchodného registra v prípade požiadavky predkladáme zákazníkom k nahliadnutiu respektíve archiváciu.

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám