Elektrické revízie a odborné skúšky

Revízie elektrických zariadení

Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

OPaOS (revízie) elektrických zariadení

Aké poznáme elektrické zariadenia ?

Pod elektrickými zariadeniami rozumieme:
 • elektrickú inštaláciu
 • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
 • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody)
 • elektrické zariadenia strojov

Aké druhy OPaOS (revízie) sa vykonávajú ?

 • Východisková
 • Periodická alebo pravidelná
 • Mimoriadna alebo na požiadanie
Východisková OPaOS (revízia)

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky.
Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Periodická alebo pravidelná OPaOS (revízia)

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami STN 33 1500:1990~2007, STN EN 62305-3:2007 (STN 34 1390:1969~2007) a STN 34 1391:1998~2008.
Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.


Čo je predmetom OPaOS elektrickej inštalácie ?

Predmet OPaOS: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízia elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

OPaOS (revízia) elektrickej inštalácie sa vykonáva na základe noriem:
 • STN 33 1500:1990~2008 - „Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení„,
 • STN 33 2000-6:2018-06 - „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.
Pre každú elektrickú inštláciu postupne zisťujeme:
 • 1) Úvodné práce a vstupné formality pri OPaOS
  • kontakt s prevádzkovateľom, vybavenie vstupných formalít, stanovenie plánu revízie, oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi, oboznámenie a vyhľadanie príslušnej dokumentácie, predchádzajúcich správ o OPaOS, určenie prostredia a iné.
 • 2) Prehliadka elektrického zariadenia, ktoré je predmetom OPaOS
  • jedná sa konkrétne o body a) až m) č.l. 61.2.3 normy STN 33 2000-6:2007 a STN 33 2000-6:2018-06, ale taktiež napríklad aj o: zrakovú prehliadku, posúdenie vyhotovenia uloženia a umiestnenia elektrickej inštalácie, prehliadka a kontrola značenia, ochrany pred požiarom, koróziou, pôsobenie vonkajších vplyvov, prechody káblov stenami, tesnenie a pod..
 • 3) Skúšanie resp. meranie pri OPaOS elektrickej inštalácie
  • jedná sa konkrétne o body a) až j) č.l. 61.3.1 normy STN 33 2000-6:2007 a STN 33 2000-6:2018-06, ide napríklad o merania a skúšky: izolačného odporu, impedancie poruchovej slučky, prechodového odporu, spojitosti vodičov, doplnkovej ochrany, sledu fáz a polarity atď..
 • 4) Záverečné práce pri OPaOS
  • vypracovanie správy o OPaOS, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania a všeobecne všetkých poznatkov a faktov nadobudnutých počas výkonu OPaOS, zhrnutie a vymedzenie nedostatkov a nezhôd, určenie termínov pre najbližšiu alebo opakovanú OPaOS, odovzdanie a prebratie správy prevádzkovateľom a atď..
 • 5) A iné, každá OPaOS je unikátna a špecifická.

Čo je výsledkom OPaOS elektrického zariadenia ?

Ako výsledok OPaOS elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie a pod.) dostávate doklad resp. revíznu správu o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému elektrického zariadenia v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500:1990.

Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./ z hľadiska bezpečnosti v čase vykonania revízie.

V súlade článkom 6.1 STN 33 1500:1990 nami vypracovaná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) obsahuje všetky potrebné náležistosti definované normou. Ako sú:
 • určenie druhu OPaOS /východisková alebo periodická/
 • dátum zahájenia OPaOS a dátum ukončenia OPaOS
 • meno, priezvisko a podpis revízneho technika a evidenčné číslo revízneho technika
 • názov organizácie oprávnenej na vykonávanie OPaOS a jej evidenčné číslo
 • presné určenie a názov objektu, na ktorom sa OPaOS vyhotovuje
 • súpis meracích prístrojov použitých pri OPaOS
 • vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis činností vykonaných pri OPaOS /prehliadka, meranie, skúšanie/
 • namerané hodnoty zistené pri OPaOS elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./
 • súpis chýb a nedostatkov zistených pri OPaOS elektrického zariadenia /el. inštalácie a pod./
 • celkový výsledok OPaOS s uvedením, či je elektrické zariadenie /el. inštalácie a pod./ schopné bezpečnej prevádzky
 • dátum vypracovania a dátum odovzdania správy o OPaOS
Doklad o vykonaní OPaOS elektrického zariadenia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS elektrického zariadenia musí byť uložený u prevádzkovateľa objektu a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

Ako často treba vykonávať OPaOS el. zariadení ?

Lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia stanovujú tieto dokumenty:
/ poradie je zoradené podľa nadradenosti /

1) Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Platí pre elektrické zariadenia:
 • elektrickú inštaláciu
 • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
 • zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvody)
Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
Tabuľka A (podľa druhu objektu a zariadenia):
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a zariadenia
# Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2) 1
6. dočasná elektrická inštalácia 3) 1/2


Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny 5) podľa druhu objektu a zariadenia
# Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 2 5)
3. ostatný objekt 5


Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny6) podľa druhu objektu a zariadenia
# Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. hladina ochrany I a II 2
2. hladina ochrany III a IV 4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1

Viac o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvodu) si prečítajte tu.

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:
1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

2) Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7-754:2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330:1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v Pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.

3) Napríklad STN 33 2000-7-704:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000-7-711:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.

4) STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.

5) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.

6) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).
Tabuľka B: (podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia)
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrického zariadenia t.j.: elektrickej inštalácie, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny (bleskozvodu) podľa klasifikácie vonkajších vplyvov
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch
Kategória vonk. vplyvu Vonkajšie vplyvy Trieda vonk. vplyvu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorská výška 5 3
AD Voda z iného zdroja ako z dažďa 5 3 1 1 1 1 1 1
Dážď 4
AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3
AF Korózia 5 4 3 1
AG Nárazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrácie 5 5 2
AJ Iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Živočíchy 5 3
AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky 5 všade 5 rokov (pre všetky triedy)
AN Slnečné žiarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5
AQ Blesk 5 b) 5 b) 5 b)
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehová pokrývka 5 4 4
AU Námraza 5 5 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyk so zemou 5 5 4 1
BD Únik 5 4 2 2
BE Spracúvané a skladované látky 5 2 c) 2 d) 5
C CA Stavebné materiály 5 2
CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:
b) Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
d) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).

Lehoty OPaOS existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31.01.2009, upravuje STN.

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.

2) Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa normy STN 33 1500 Z1

Platí pre elektrické zariadenia:
 • elektrickú inštaláciu
 • zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
Tabuľka 1: (podľa vonkajších vplyvov)
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa vonkajších vplyvov určených na základe STN 33 2000-5-51
Lehota pravidelnej revízie podľa vonkajších vplyvov uvedená v rokoch
Kategória vonk. vplyvu Povaha vonk. vplyvu Trieda vonk. vplyvu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorská výška 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3
AF Korózia 5 4 3 1
AG Nárazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrácie 5 5 2
AJ Iné mechanické namáhania pripravuje sa
AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Živočíchy 5 3
AM Elektromagnetické, elektrostat. a ioniz. účinky 5 všade 5 rokov (pre všetky triedy)
AN Slnečné žiarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5 a) a)
AQ Blesk 5 b) 5 b) 5 b)
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehová pokrývka 5 4 4
AU Námraza 5 5 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
BC Dotyk so zemou 5 5 3 1
BD Únik 5 4 2 2
BE Spracúvané a skladované látky 5 2 c) 2 d) 5
C CA Stavebné materiály 5 2
CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:
a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytujú.
b) Týka sa elektrických inštalácií a zariadení na ochranu pred účinkami statickej elektriny. Požiadavky na revízie zariadení na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3.
d) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51.
Tabuľka 2: (podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení)
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
# Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 a),b)
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. 3
3. objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výškové budovy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1 (ťažko horľavá látka), C2 (stredne horľavá látka), C3 (ľahko horľavá látka)c) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok d) 1
6. dočasné elektrické inštalácie e) 1/2

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
# Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. objekty a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
2. ostatné objekty 5

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:
a) Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu.
b) Pozri aj STN ES 59009 (33 1620).
c) Stupne horľavosti podľa STN 73 0823.
d) Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-7- 754, STN 34 1330 a niektoré ďaľšie prostriedky, napr. pojazdné a prevozné miešačky, dopravníkové pásy a pod.
e) Napr. podľa STN 33 2000-7-704, STN 33 2000-7-711.

Tabuľka 3: (podľa druhu prostredia)
Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) existujúcej elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny podľa druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001
# Druh prostredia Lehota OPaOS
(roky)
1. základné 5
2. normálne 5
3. studené 3
4. horúce 3
5. vlhké 3
6. mokré 1
7. so zvýšeniu koróznou agresivitou 3
8. s extrémnou koróznou agresivitou 1
9. prašné s nehorľavým prachom 3
10 s otrasmi 2
11. s biologickými škodcami 3
12 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
13. pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
14. vonkajšie 4
15. pod prístreškom 4


Zdroj: tabuľky lehôt sú kópiou z normy STN 33 1500:1990, Z1 z r. 2007 a Z1/O1 z r. 2008.

Legislatíva pri OPaOS elektrickej inštlácie

Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú OPaOS elektrickej inštlácie ?

V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení . Citované z www.zakonypreludi.sk

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. Citované z www.zakonypreludi.sk

Teda z uvedného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických inštláciach, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.


Kto môže vykonávať OPaOS a elektrických zariadení ?

OPaOS resp. revíziu elektrických zariadení (elektrickej inštalácie a pod.) smie vykonávať iba revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických. Revízny technik (teda zamestnanci našej spoločnosti) je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., $24.


Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky
100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur Citované z www.zakonypreludi.sk

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám