Elektrické revízie a odborné skúšky

Revízie bleskozvodov a uzemňovacích sústav

{ aktívne i pasívne bleskozvody }
Ako sa na nás nakontaktujete? Kde nás nájdete a kde pôsobíme? Na koho sme zameraní?

Revízie a kontroly bleskozvodov

Čo je bleskozvod respektíve LPS ?

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt patriaca do skupiny:
 • systému zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.
Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá z:
 • zachytávacia sústava,
 • zvody a skúšobné svorky,
 • uzemňovacia sústava.
Poznáme dva druhy bleskozvodov:
 • pasívny bleskozvod,
 • aktívny bleskozvod.
Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu/úderu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.

Čo je predmetom OPaOS bleskozvodu ?

Predmet OPaOS: Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) musíme pravidelne kontrolovať:
 • vizuálne
 • ale aj meraním, teda OPaOS.
Pri vizuálnej konrole a OPaOS postupujeme podľa STN EN 62305-3. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem.


Ako často treba vykonávať OPaOS pasívnych bleskozvodov ?

OPaOS celého sýstemu zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:
 • počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
 • po dokončení inštalácie,
 • v pravidelných termínoch podľa nasledujúcej tabuľky lehôt pravidelných OPaOS.
Podľa zadefinovanej potrebnej hladiny ochrany pred bleskom LPL (Lighting Protection Level) vieme pre daný objekt určiť triedu LPS (Lighting Protection System) teda bleskozvodu.

Podľa hladiny ochrany objektu pred bleskom (LPL) a zaradenia, na ktorom sa systém ochrany pred bleskom (bleskozvod) nachádza vieme určiť z nasledujúcej tabuľky lehoty pravidelných OPaOS a kontrol:

Termíny kontol a revízií systémov ochrany pred bleskom (pasívnych bleskozvodov)
Úroveň ochrany Vizuálna kontrola OPaOS (revízia) OPaOS pri kritických systémoch a priestor s nebezpečenstvom výbuchu
rok rok rok
I a II 1 2 1 1)
III a IV 1 4 1 1)

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon OPaOS:
1) Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota 5 rokov.

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako (napr.):
 • nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako (napr.):
 • školy, supermarkety, katedrály
Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako (napr.):
 • obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako (napr.):
 • objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia
Poznámky:
1) V tabuľke je vždy uvedený maximálny interval medzi OPaOS systémov LPS (bleskozvodov)
2) Systém ochrany pred bleskom pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu by mal byť:
 • vizuálne kontrolovaný každých 6 mesiacov
 • OPaOS by mala byť vykonaná minimalne raz za rok
3) Pri zásahu bleskom sa OPaOS musí vykonať neodkladne po zistení akéhokoľvek zásahu/úderu do systému LPS (bleskozvodu).
4) Povolené odchýlky od ročného termínu kontroly sa majú urobiť v cykle 14 až 15 mesiacov tam, kde je účelné vzhľadom na vodivosť pôdy skúšanie v rôznych časových obdobiach roka tak, aby sa upozornilo na zmeny podmienok v priebehu roka.

Zdroj: tabuľka lehôt, vysvetlivky a poznámky sú kópiou z normy STN EN 62305-3:2007


Ako často treba vykonávať OPaOS aktívnych bleskozvodov ?

Lehoty pravidelnej OPaOS aktívneho systému ochrany pred bleskom LPS (bleskozvodu) vieme určiť z nasledujúcej tabuľky

Termíny kontol a revízií systémov ochrany pred bleskom (aktívnych bleskozvodov)
Úroveň ochrany LPL Kompletná revízia Vizuálna kontrola
rok rok
I a II 2 1
III a IV 3 2
Ojekty s nebez. výbuchu 1 1/2Čo je výsledkom OPaOS ?

Ako výsledok OPaOS systému ochrany pred bleskom (bleskozvod a jeho súčasti) dostávate doklad resp. revíznu správu o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305-3 resp. STN 34 1398.

Táto revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie. Z tohto dokladu je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia /bleskozvodu/ hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

V súlade článkom 6.1 STN 33 1500:1990 nami vypracovaná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízie) obsahuje všetky potrebné náležistosti definované normou. Ako sú:
 • určenie druhu OPaOS /východisková alebo periodická/
 • dátum zahájenia OPaOS a dátum ukončenia OPaOS
 • meno, priezvisko a podpis revízneho technika a evidenčné číslo revízneho technika
 • názov organizácie oprávnenej na vykonávanie OPaOS a jej evidenčné číslo
 • presné určenie a názov objektu, na ktorom sa OPaOS vyhotovuje
 • súpis meracích prístrojov použitých pri OPaOS
 • vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis činností vykonaných pri OPaOS /prehliadka, meranie, skúšanie/
 • namerané hodnoty zistené pri OPaOS elektrického zariadenia (bleskozvodu)
 • súpis chýb a nedostatkov zistených pri OPaOS elektrického zariadenia (bleskozvodu)
 • celkový výsledok OPaOS s uvedením, či je elektrické zariadenie (bleskozvod) schopné bezpečnej prevádzky
 • dátum vypracovania a dátum odovzdania správy o OPaOS
Doklad o vykonaní OPaOS systému ochrany pred bleskom musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS systému ochrany pred bleskom musí byť uložený u prevádzkovateľa objektu a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

Legislatíva pri OPaOS bleskozvodod

Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú OPaOS bleskozvodoov ?

V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení . Citované z www.zakonypreludi.sk

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. Citované z www.zakonypreludi.sk

Teda z uvedného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na bleskozvodných zariadeniach, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom a pred účinkami atmosférickej elektriny.

Zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.


Kto môže vykonávať OPaOS a kontrolu bleskozvodu ?

OPaOS resp. revíziu a aj kontrolu bleskozvodov smie vykonávať iba revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických. Revízny technik (teda zamestnanci našej spoločnosti) je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia na základe vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., $24.


Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky
100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur Citované z www.zakonypreludi.sk

Komentáre

Kontakt
OPaOS s.r.o. Žltá 2/C
851 07 Bratislava - Petržalka
Mobil:
0903 600 755
E-mail:
Napíšte nám